Privacybeleid

Bon Ibunita hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy hebben wij uiteengezet voor welke doeleinden Bon Ibunita persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze verwerkt worden en hoe deze gegevens opgeslagen worden. Gezien de diverse werkzaamheden van Bon Ibunita zijn deze punten gesplitst in de volgende paragrafen:

 • verwerking van persoonsgegevens van klanten
 • verwerking van bijzondere persoonsgegevens van klanten
 • verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bon Ibunita houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als Bon Ibunita zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Hieronder volgt voor welke doeleinden Bon Ibunita persoonsgegevens verwerkt, welke gegevens verwerkt worden en hoe deze gegevens opgeslagen worden. Dit alles mbt handelingen waar geen bijzondere persoonsgegevens voor nodig zijn. Persoonsgegevens van klanten worden door Bon Ibunita verwerkt tbv de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bon Ibunita de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • email adres

Uw persoonsgegevens worden door Bon Ibunita opgeslagen tbv bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen
 • Bon Ibunita verzamelt de bovengenoemde gegevens slechts met uitdrukkelijke toestemming van de klant. Indien deze toestemming komt te vervallen zal Bon Ibunita het verzamelen van deze gegevens staken
 • deze gegevens worden opgeslagen op een goed beveiligde computer in een overzichtelijk bestand of in het dossier van de klant, welke in een klapper opgeborgen wordt in een dossierkast. Slecht één persoon heeft toegang tot deze computer en dossierkast

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens van klanten

Hieronder volgt voor welke doeleinden Bon Ibunita persoonsgegevens verzamelt, welke gegevens verzameld worden en hoe deze gegevens bewaard worden. Dit alles met betrekking tot behandelingen waar wel bijzondere persoonsgegevens voor nodig zijn. Bijzondere persoonsgegevens van klanten worden door Bon Ibunita verwerkt tbv van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden
 • het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst
 • het beter kunnen adviseren van klanten mbt de sieradenverkoop

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de behandelovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bon Ibunita de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • email adres
 • geslacht
 • relevante gegevens over gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door Bon Ibunita opgeslagen tbv bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar op basis van wettelijke eisen

Naast de al eerder genoemde toestemming voor het verzamelen van de persoonsgegevens dient de klant zijn of haar uitdrukkelijke toestemming te verlenen voor het verwerken van de bijzondere persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden verzameld met als doel de klanten te kunnen adviseren mbt de sieradenverkoop door bijvoorbeeld het bewaren van ringmaten. Verder worden deze gegevens verzameld om te kijken of een klant voldoet aan de medische vereisten om permanent make-up te mogen laten zetten. In dit laatste geval zullen de bijzondere persoonsgegevens verzameld worden via een hiervoor speciaal ontworpen formulier van de GGD.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Hieronder volgt de verwerking van persoonsgegevens door Bon Ibunita mbt nieuwsbrief abonnees. Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Bon Ibunita verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon dmv nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is : mondelinge in- en uitschrijving voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bon Ibunita de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam
 • email adres
 • facebook naam

Uw persoonsgegevens worden door Bon Ibunita opgeslagen tbv bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men aangemeld is

Abonnees van de nieuwsbrief krijgen in de meeste gevallen aanbiedingen en nieuws via de facebookpagina van Bon Ibunita . Indien de abonnee het nieuws niet meer wenst te zien/ontvangen hoeft hij/zij slechts deze facebookpagina te ontvolgen. In geval van de elektronische nieuwsbrief via de email staan de klanten in een contactlijst in het account van Bon Ibunita. Indien de abonnee de nieuwsbrief via email niet meer wenst te ontvangen dient de abonnee dit mondeling of via mail en/of whatsapp kenbaar te maken. In dit geval wordt de abonnee zo spoedig mogelijk uit de contactlijst verwijderd.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf if in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privavy bescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Bon Ibunita
Heistraat 14
6142 AL Einighausen
tel. 06-54357366